Analiza wymogów formalnych i prawnych wprowadzenia produktu/usługi na rynek zagraniczny

Analiza wymogów formalnych i prawnych wprowadzenia produktu i/lub usługi na rynek zagraniczny to indywidualnie zaprojektowana usługa doradcza, której głównym celem jest bezpieczne (zgodne z wymogami) i efektywne wprowadzenie produktu/usługi na nowy rynek zagraniczny z zachowaniem wszelkich procedur, obostrzeń i obowiązkach wynikających z przepisów prawa międzynarodowego i lokalnego, spoczywających na przedsiębiorcy.

Usługa doradcza będzie opierała się na analizie produktu (grup produktów) lub usług z jakimi przedsiębiorstwo planuje wejść na wybrany rynek zagraniczny. Zarówno specyfika produktu jak i konkretny rynek determinują zakres działań, jakie będzie musiała podjąć firma. Analizie podlegać będzie również sytuacja w zakresie wymogów prawnych, certyfikacyjnych, celnych itp. wskazanego kraju jako rynku docelowego.

Efektem usługi doradczej będzie raport zawierający wybrane przez przedsiębiorcę elementy w zależności od wskazanego przez niego produktu/grupy produktów lub usług, przy czym poniższa lista nie jest zamknięta ze względu na fakt, że przepisy prawne i wymagania oraz procedury ulegają ciągłym modyfikacjom:

  1. Jakie wymagania ma spełnić produkt/usługa: analiza wymagań handlowych, analiza norm dla surowców oraz gotowych produktów, informacje dotyczące wymagań danego rynku w zakresie przechowywania i transportu produktu itp.
  2. Jakie wymogi ma spełniać opakowanie (jeśli jest): analiza wymagań w zakresie tekstów marketingowych, analiza wymogów w zakresie tego, jakie informacje są obowiązkowe a jakie dowolne, jakiej czcionki należy używać na opakowaniach, jakie teksty i informacje są zabronione na opakowaniach, jakie normy obowiązują w zakresie wprowadzania opakowań i produktu jeśli chodzi o recykling, jakie certyfikaty są wymagane a jakie dobrowolne na danym rynku – certyfikaty jakości, normy, dyrektywy, standardy jakości itd.
  3. Analiza wymogów i przepisów prawnych obowiązujących dla danych produktów lub usług na danym rynku.
  4. Odprawa celna przy eksporcie towarów poza UE – dokumenty niezbędne do zgłoszenia celnego przy eksporcie towarów.

Wszystkie powyższe elementy będą analizowane na podstawie aktów prawnych – rozporządzeń, ustaw, dyrektyw unijnych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów obowiązujących w odniesieniu do danego produktu/ usługi i wybranego rynku. Raport ma za zadanie określić, co przedsiębiorca musi zrobić, aby produkt spełniał podstawowe wymagania, czy może zacząć eksportować na wybrany rynek zagraniczny i ewentualnie w jakiej formie. Usługa wdrażana jest w odpowiedzi na indywidualne potrzeby przedsiębiorcy.

Przewidywany czas realizacji usługi

1 – 3 miesiące w zależności od stopnia skomplikowania produktu/usługi, kategorii (w przypadku produktów w odniesieniu do których obowiązują specjalne wymogi np. lekarstwa, usługa jest bardziej skomplikowana) oraz specyfiki danego rynku.

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa

W szczególności wzrost sprzedaży przedsiębiorcy, wzrost zysku / redukcja kosztów, rozszerzenie rynków zbytu.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący

Określenie potrzeb przedsiębiorcy odbędzie się podczas spotkania/spotkań z nim, na którym zostanie ustalony rodzaj produktu/usługi oraz rynek,na jaki firma zamierza wprowadzic projekt lub usługę. Przedsiębiorca wspólnie z ekspertem określi, jakie elementy ma zawierać raport. Każdy produkt/usługa rządzi się ,,swoimi prawami” jeżeli chodzi o eksport. Indywidulane podejscie do każdego klienta jest niezbędne.

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcą a IOB będzie odbywać się podczas całego procesu sporządzania raportu, jakkolwiek największe zaangażowanie przedsiębiorcy jest niezbędne na samym początku usługi.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od 25 lat wspiera przedsiębiorców w wychodzeniu na rynki zagraniczne również w zakresie doradztwa formalno-prawnego, co niewątpliwie wymaga zarówno wiedzy eksperckiej w zakresie przepisów prawa, systemów jakości, norm i certyfikacji itp. oraz doswiadczenia w doradztwie we wskazanym zakresie. Podczas tego okresu PFRR nawiązała kontakt z wieloma instytucjami w różnych krajach, posiadającymi wiedzę z tzw. pierwszej ręki w zakresie obowiązujących norm i procedur, co niewątpliwie pomoże w sporządzeniu rzetelnego raportu. Osoby zaangażowane w pisanie raportu oprócz odpowiedniego wykształcenia (prawnicze, ekonomiczne) posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami zainteresowanymi wyjściem na rynki zagraniczne.

Założenia cenowe

15 000 – 38 000 PLN. Przedstawiony powyżej przedział cenowy ma charakter szacunkowy. Cena danej usługi będzie negocjowana indywidualnie z przedsiębiorcą po dokonaniu wstępnej analizy jego potrzeb w kontekście planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę w szczególności stawkę za roboczodzień pracy eksperta i liczbę roboczodni pracy zespołu ekspertów.

Odbiorcy

MŚP zainteresowane wprowadzeniem produktu/usługi na rynek zewnętrzny lub zainteresowane weryfikacją wiedzy w zakresie aspektów prawnych i formalnych związanych z internacjonalizacją. Usługa może dotyczyć również przedsiębiorców, którzy chcieliby zaktualizować swoją wiedzę w zakresie produktów już wprowadzonych na dany rynek.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Kamil Pendowski
tel: 662 493 513
e-mail: pendowski@pfrr.pl

Usługa świadczona przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego – kwalifikowanego dostawcę usług w ramach RPO WP, Poddziałanie 1.4.1 Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP.