Analiza możliwości wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstwa

Głównym celem usługi jest udzielenie przedsiębiorcy odpowiedzi na pytanie: jak skuteczniej wykorzystać zasoby wewnętrzne, aby wychodzić na rynki zagraniczne.

Wykorzystanie różnych metod oceny, takich jak analiza finansowa, analiza SWOT, analiza łańcucha wartości, macierz BCG czy też benchmarking w stosunku do podobnych firm w Polsce i za granicą, pozwoli na kompleksową weryfikację wewnętrznego potencjału.

Przekrojowe spojrzenie pozwoli wskazać rezerwy jakie są w firmie, zaproponować nowe rozwiązania, a także  wskazać możliwe zagrożenia w kontekście planowanych i podejmowanych już działań. Powyższa analiza odniesie się do minimalizacji wystąpienia ryzyk związanych ze współpracą z zagranicznymi partnerami oraz wskaże możliwości ich przeciwdziałania w razie, gdyby ryzyka jednak wystąpiły.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego razem z  zaangażowanym ze strony klienta kluczowymi osobami zarządzającymi danym przedsiębiorstwem  opracowuje diagnozę, która jest istotnym elementem do przygotowania rekomendacji jakie powinny być wdrożone w firmie.

Usługa „Analiza rynków zagranicznych” obejmuje:

  • szczegółowa analiza przedsiębiorstwa pod kątem wewnętrznych zasobów,
  • rekomendacje do zastosowania w przedsiębiorstwie.

Kontakt