Analiza potencjału docelowego rynku zagranicznego

Decyzję o wyjściu na rynki zagraniczne należy podejmować na podstawie weryfikowalnych danych, ze świadomością występujących tam barier (prawnych, ekonomicznych, administracyjnych, kulturowych, językowych) oraz potencjalnych możliwości. Trafne wytypowanie miejsca ekspansji prowadzi do wzrostu przychodów oraz ogranicza koszty nieudanego wyjścia na nowy rynek.

Usługa jest realizowana w 2 formach:

 1. Analiza potencjału wskazanego przez przedsiębiorcę rynku zagranicznego
  Usługa polega na ocenie wybranego rynku jako celu ekspansji firmy i określeniu występujących na nim szans i zagrożeń. Analiza rynku dostosowana jest do potrzeb przedsiębiorcy i składa się z opracowania założeń dla badanego rynku, wyboru metod zbierania informacji, analizy i interpretacji zebranych danych.
  Analiza obejmuje m.in.: analizę zastanych danych demograficznych i makroekonomicznych metodą desk research celem określenia liczby potencjalnych klientów, ich podstawowego profilu społeczno-demograficznego, potencjału nabywczego (osiągane dochody, przeciętne wynagrodzenie, wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia), analizę SWOT z naciskiem na wskazanie szans i zagrożeń wynikających z wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę PEST celem identyfikacji czynników wpływających na działanie przedsiębiorstwa, analizę metodą 5 sił Portera celem zbadania otoczenia rynkowego, analizę otoczenia biznesu metodą PESTEL celem oceny środowiska makroekonomicznego firmy (analiza m.in. danych makroekonomicznych, możliwości biznesowych, ryzyka prawnego i podatkowego), analizę konkurencji i praktyk biznesowych metodą desk research (m.in. określenie trendów w branży, profilu oraz mocnych i słabych stron konkurencji, udziału w rynku najważniejszych konkurentów, stosowanych przez nich rozwiązań w zakresie promocji i dystrybucji, praktyk i zwyczajów biznesowych [business savoir-vivre]). W toku analizy zidentyfikowane zostaną bariery administracyjno-prawne, wyzwania i różnice kulturowe, wymagania celne, ubezpieczeniowe, certyfikacyjne, itp., niezbędne do spełnienia, by móc rozpocząć działanie na docelowym rynku.
  Przedsiębiorca otrzyma raport z wykonania usługi, w którym w sposób syntetyczny zostaną przedstawione najważniejsze elementy służące do podjęcia decyzji odnośnie działań, które należy podjąć, aby rozpocząć ekspansję zagraniczną na wskazanym rynku. Istnieje możliwość, że analiza wykaże, że działalność może okazać się zbyt ryzykowna, lub też, że trzeba liczyć się z poniesieniem kosztów wyższych niż zakładano w strategii firmy, aby ekspansja miała szanse powodzenia.
 2. Porównanie atrakcyjności potencjalnych rynków zagranicznych i wskazanie przez PFRR rynku docelowego oraz jego późniejsza analiza
  Usługa polega na przeanalizowaniu potencjału rynków zagranicznych i wskazaniu jednego rynku najbardziej atrakcyjnego dla przedsiębiorcy. Analiza danych będzie polegała na zebraniu i porównaniu zastanych danych demograficznych i makroekonomicznych metodą analizy desk research celem określenia liczby potencjalnych klientów, ich podstawowego profilu społeczno-demograficznego, potencjału nabywczego (osiągane dochody, przeciętne wynagrodzenie, wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia). W analizie zostaną uwzględnione czynniki polityczne, kulturowe i geograficzne mające wpływ na prowadzenie działalności w danym kraju.
  Wyniki powyższej analizy zostaną przedstawione w formie tabeli wskazującej najbardziej atrakcyjne rynki, ze wskazaniem tego o największym potencjalne. Po prezentacji efektów analizy przedsiębiorca podejmie decyzję co do przygotowywania analizy docelowego rynku zagranicznego. Następnie, usługodawca wykona prace opisane w pkt. 1 niniejszego opisu.
  W efekcie firma otrzyma 2 raporty: analizę potencjalnych rynków zagranicznych oraz analizę, która syntetycznie przedstawi przesłanki służące do podjęcia decyzji co należy zrobić, aby rozpocząć ekspansję na wskazanym rynku.

Przewidywany czas realizacji usługi

1 – 3 miesiące, w zależności od wielkości analizowanego zagranicznego rynku docelowego i branży przedsiębiorcy.

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa

W szczególności wzrost zysku / redukcja kosztów i rozszerzenie rynków zbytu.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący

Doświadczenia PFRR oraz przeprowadzone analizy własne wskazują, że im lepsze rozeznanie rynku docelowego przez przedsiębiorcę, tym „bezpieczniejsze” i mniej kosztowne wejście. Jednym ze sposobów minimalizowania ryzyka eksportowego jest rzetelne zapoznanie się z rynkami zewnętrznymi, specyfiką ich gospodarki, aspektów politycznych, kulturowych itp. Potrzeby przedsiębiorców, jak zostało wskazane w opisie usługi, mogą iść dwutorowo: analiza wybranego obszaru i wskazanie najbardziej atrakcyjnych rynków dla danego przedsiębiorstwa lub dogłębna analiza rynku na który przedsiębiorstwo jest już zdecydowane. Identyfikacja szczegółowych potrzeb przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona wspólnie z ekspertem i pod kątem zdiagnozowanych potrzeb zostanie zaprojektowana konkretna usługa.

Sposób świadczenia usługi analizy potencjału zagranicznego rynku docelowego i jej efekt końcowy jest ściśle powiązany z podmiotem, dla którego jest świadczona. Analiza potencjału zagranicznego rynku docelowego opiera się na jasno sprecyzowanych wytycznych przedsiębiorcy, wśród których znajdują się m.in. rodzaj produktu/usługi do wprowadzenia na nowy rynek, kierunek/rynek docelowy, oczekiwania przedsiębiorcy np. w stosunku do dynamiki lub metody sprzedaży, oczekiwanych rezultatów, tolerancji na ryzyko, tempa działania. Dlatego też bardzo istotne jest duże zaangażowanie przedsiębiorcy w proces świadczenia usługi oraz precyzyjne określenie potrzeb przedsiębiorcy. W zależności od potrzeb przedsiębiorcy do realizacji usługi angażowani będą wybrani specjaliści, posiadający wiedzę ekspercką z oczekiwanego zakresu. Pracownicy PFRR posiadają wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczą w zakresie tworzenia raportów i analiz oraz wprowadzania przedsiębiorców na nowe rynki.

Założenia cenowe

20 000 – 48 000 PLN. Przedstawiony powyżej przedział cenowy ma charakter szacunkowy. Cena danej usługi będzie negocjowana indywidualnie z przedsiębiorcą po dokonaniu wstępnej analizy jego potrzeb w kontekście planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę w szczególności stawkę za roboczodzień pracy eksperta i liczbę roboczodni pracy zespołu ekspertów.

Odbiorcy

MŚP rozważające wejście na nowy rynek (głównie właściciele firm, managerowie, w mniejszym stopniu pracownicy działu eksportu).

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Kamil Pendowski
tel: 662 493 513
e-mail: pendowski@pfrr.pl

Usługa świadczona przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego – kwalifikowanego dostawcę usług w ramach RPO WP, Poddziałanie 1.4.1 Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP.